Taylor Swift – The Man lời bài hát phiên âm tiếng việt

I would be complex, I would be cool
Tôi sẽ phức tạp, tôi sẽ rất tuyệt
They’d say I played the field before I found someone to commit to
Họ sẽ nói tôi chơi trên sân trước khi tôi tìm được ai đó cam kết
That would be okay for me to do
Điều đó sẽ ổn cho tôi làm
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
Mỗi cuộc chinh phục tôi đã thực hiện sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn bạn

I’d be a fearless leader
Tôi sẽ là một nhà lãnh đạo không biết sợ
I’d be an alpha type
Tôi sẽ ở phía trước
When everyone believes you
Khi mọi người tin bạn
What’s that like?
Gì đó như là?

I’m so sick of running as fast as I can
Tôi phát ốm vì chạy nhanh hết mức có thể
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Tôi tự hỏi nếu tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu tôi là một người đàn ông
And I’m so sick of them coming at me again
Và tôi phát ốm vì họ lại đến với tôi
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Bởi vì nếu tôi là đàn ông, thì tôi sẽ là đàn ông
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông

They say I hustled, put in the work
Họ nói tôi hối hả, đưa vào làm việc
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
Họ sẽ không lắc đầu và hỏi tôi xứng đáng bao nhiêu
What I was wearing, if I was rude
Những gì tôi đang mặc, nếu tôi thô lỗ
Could I be separated from my good ideas and power moves?
Tôi có thể tách khỏi những ý tưởng tốt và di chuyển sức mạnh của tôi không?

And they would toast to me or let the players play
Và họ sẽ va vào tôi hoặc để các cầu thủ chơi
I’d be just like Leo in Saint Tropez
Tôi sẽ giống như Leo trong Saint Tropez

I’m so sick of running as fast as I can
Tôi phát ốm vì chạy nhanh hết mức có thể
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Tôi tự hỏi nếu tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu tôi là một người đàn ông
And I’m so sick of them coming at me again
Và tôi phát ốm vì họ lại đến với tôi
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Bởi vì nếu tôi là đàn ông, thì tôi sẽ là đàn ông
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông

Would you like to worry about drinkin’ and dollars?
Bạn có muốn lo lắng về việc uống rượu và tiền bạc?
And getting b*tches and models?
Còn về việc lấy người mẫu nữ?
And it’s so good if you’re bad
Và thật tốt nếu bạn xấu
And it’s okay if you’re mad
Và không sao nếu bạn điên
If I was out flashing my dollars I’d be a b*tch not a baller
Nếu tôi cho thấy tiền của tôi, tôi sẽ xấu
They’d paint me out to be bad
Họ sẽ vẽ tôi là xấu
So, it’s okay that I’m mad
Vì vậy, không sao khi tôi điên

I’m so sick of running as fast as I can
Tôi phát ốm vì chạy nhanh hết mức có thể
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that) And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
Tự hỏi liệu tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu tôi là một người đàn ông (bạn biết điều đó) Và tôi phát ốm vì họ lại đến với tôi (Đến với tôi lần nữa)
‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man (Then I’d be the man)
Bởi vì nếu tôi là đàn ông (Nếu tôi là đàn ông), thì tôi sẽ là đàn ông (Rồi tôi sẽ là đàn ông)
And I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
Và tôi phát ngán vì chạy nhanh hết mức có thể (Nhanh nhất có thể)
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey!)
Tự hỏi liệu tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu tôi là đàn ông
And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
Và tôi phát ốm vì họ lại đến với tôi (Đến với tôi lần nữa)
‘Cause if I was a man, then I’d be the man (If I was a man)
Bởi vì nếu tôi là đàn ông, thì tôi sẽ là đàn ông (Nếu tôi là đàn ông)
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông
(Oh)
(Oh)
I’d be the man (Yeah)
Tôi sẽ là người đàn ông (có)
I’d be the man
Tôi sẽ là người đàn ông
(I’d be the man)
(Tôi sẽ là người đàn ông)

If I was a man, I’d be the man
Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ là đàn ông