Taylor Swift – The Man Text Písně Překlad v Český

I would be complex, I would be cool
Byl bych složitý, byl bych v pohodě
They’d say I played the field before I found someone to commit to
Řekli by, že jsem hrál na poli, než jsem našel někoho, kdo se zavázal
That would be okay for me to do
To by bylo v pořádku
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
Každé dobytí, které jsem udělal, by mě posílilo než ty

I’d be a fearless leader
Byl bych nebojácným vůdcem
I’d be an alpha type
Byl bych v popředí
When everyone believes you
Když vám všichni věří
What’s that like?
Jaké to je?

I’m so sick of running as fast as I can
Jsem tak nemocný z běhu tak rychle, jak umím
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Zajímalo by mě, jestli bych se tam dostat rychleji, kdybych byl muž
And I’m so sick of them coming at me again
A já jsem tak nemocný, že mě znovu přicházeli
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Protože kdybych byl muž, byl bych mužem
I’d be the man
Byl bych muž
I’d be the man
Byl bych muž

They say I hustled, put in the work
Říkají, že jsem praštil, dal do práce
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
Nezavrtěli hlavou a nezeptali se, kolik toho si zasloužím
What I was wearing, if I was rude
Co jsem měl na sobě, kdybych byl hrubý
Could I be separated from my good ideas and power moves?
Mohl bych být oddělen od svých dobrých nápadů a pohybů moci?

And they would toast to me or let the players play
A narazili by na mě nebo nechali hráče hrát
I’d be just like Leo in Saint Tropez
Byl bych jako Leo v Saint Tropez

I’m so sick of running as fast as I can
Jsem tak nemocný z běhu tak rychle, jak umím
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Zajímalo by mě, jestli bych se tam dostat rychleji, kdybych byl muž
And I’m so sick of them coming at me again
A já jsem tak nemocný, že mě znovu přicházeli
‘Cause if I was a man, then I’d be the man
Protože kdybych byl muž, byl bych mužem
I’d be the man
Byl bych muž
I’d be the man
Byl bych muž

Would you like to worry about drinkin’ and dollars?
Chtěli byste se bát pití a peněz?
And getting b*tches and models?
A co ženské modely?
And it’s so good if you’re bad
A je to tak dobré, pokud jste špatní
And it’s okay if you’re mad
A je v pořádku, pokud jste naštvaní
If I was out flashing my dollars I’d be a b*tch not a baller
Kdybych ukázal své peníze, byl bych špatný
They’d paint me out to be bad
Malovali by mě, abych byl špatný
So, it’s okay that I’m mad
Takže je v pořádku, že jsem naštvaná

I’m so sick of running as fast as I can
Jsem tak nemocný z běhu tak rychle, jak umím
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (You know that) And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
Zajímalo by mě, jestli bych se tam dostal rychleji, kdybych byl muž (to víš)
‘Cause if I was a man (If I was a man), then I’d be the man (Then I’d be the man)
Protože kdybych byl muž (kdybych byl muž), pak bych byl mužem (pak bych byl mužem)
And I’m so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
A já jsem tak nemocný z běhu tak rychle, jak můžu (tak rychle, jak umím)
Wondering if I’d get there quicker if I was a man (Hey!)
Zajímá mě, jestli bych se tam dostal rychleji, kdybych byl muž
And I’m so sick of them coming at me again (Coming at me again)
A já jsem tak nemocný z toho, že na mě přicházeli znovu (přicházejí znovu ke mně)
‘Cause if I was a man, then I’d be the man (If I was a man)
Protože kdybych byl muž, byl bych mužem (kdybych byl muž)
I’d be the man
Byl bych muž
I’d be the man
Byl bych muž
(Oh)
(Ach)
I’d be the man (Yeah)
Byl bych muž (ano)
I’d be the man
Byl bych muž
(I’d be the man)
(Byl bych muž)

If I was a man, I’d be the man
Kdybych byl muž, byl bych mužem