The Weeknd – After Hours Text Písně Překlad v Český

Thought I almost died in my dream again
Myslel jsem, že jsem skoro ve svém snu opět zemřel
Fightin’ for my life, I couldn’t breathe again
Bojoval jsem o život, nemohl jsem znovu dýchat
I’m fallin’ into new (Oh)
Padám do nového
Without you goin’ smooth (Fallin’ in)
Bez plynulého přechodu
‘Cause my heart belongs to you
protože mé srdce patří tobě
I’ll risk it all for you
Ráda bych to všechno pro tebe
I won’t just leave
Nebudu jen odcházet
This time, I’ll never leave
Tentokrát už nikdy neodejdu
I wanna share babies
Chci sdílet děti
Protection, we won’t need
Nepotřebujeme ochranu
Your body next to me
Vaše tělo vedle mě
Is just a memory
Je to jen vzpomínka
I’m fallin’ in too deep, oh
Padám příliš hluboko
Without you, I’m asleep
Bez tebe spím
It’s on me, only me, oh
Je to na mě, jen na mě
Talk to me, without you I can’t breathe
Mluv se mnou, bez tebe nemohu dýchat

My darkest hours
Moje nejtemnější hodiny
Girl, I felt from alone inside of this crowded room
Děvče, cítil jsem se sám v této přeplněné místnosti
Different girls on the floor, distractin’ my thoughts of you
Různé dívky na podlaze, rozptylovaly mé myšlenky
I turned into the man I used to be, to be
Proměnila jsem se v muže, kterého jsem býval
Put myself asleep
usnul jsem
Just so I can get closer to you inside my dreams
Jen abych se k vám mohl přiblížit uvnitř svých snů
Didn’t wanna wake up ‘less you were beside me
Nechtěl se probudit, pokud jsi nebyl vedle mě
I just wanted to call you and say, and say
Jen jsem ti chtěl zavolat a říct

Oh, baby, where are you now when I need you most?
Oh, zlato, kde jsi teď, když tě nejvíce potřebuji?
I’d give it all just to hold you close
Dal bych to všechno jen proto, abych vás držel blízko
Sorry that I broke your heart, your heart
Promiň, že jsem ti zlomil srdce, tvoje srdce

Never call me though
Nikdy mi neříkej
I was running away from facin’ reality
Utíkal jsem před realitou
Wastin’ all of my time on livin’ my fantasies
Ztrácím veškerý čas životem svých fantazií
Spendin’ money to compensate, compensate
Utrácet peníze za vyrovnání, vyrovnání
‘Cause I want you, baby
protože tě chci, zlato
I be livin’ in Heaven when I’m inside of you
Budu žít v nebi, když budu uvnitř tebe
It was definitely a blessing, wakin’ beside you
Bylo to určitě požehnání, chůze vedle vás
I’ll never let you down again, again
Už nikdy tě nezklamu

Oh, baby, where are you now when I need you most?
Oh, zlato, kde jsi teď, když tě nejvíce potřebuji?
I’d give it all just to hold you close
Dal bych to všechno jen proto, abych vás držel blízko
Sorry that I broke your heart, your heart
Promiň, že jsem ti zlomil srdce, tvoje srdce
I said, “Baby, I’ll treat you better than I did before”
Řekl jsem: “Baby, budu s tebou zacházet lépe než předtím”
I’ll hold you down and not let you go
Držím tě dolů a nenechám tě jít
This time I won’t break your heart, your heart, yeah
Tentokrát ti nezlomím srdce, ano

I know it’s all my fault
Vím, že je to všechno moje vina
Made you put down your guard
Přinutil jsem tě položit tvou stráž
I know I made you fall
Vím, že jsem tě přiměl k pádu
I said you were wrong for me
Řekl jsem, že se mně mýlíš
I lied to you, I lied to you, I lied to you (To you)
Lhal jsem vám, lhal jsem vám, lhal jsem vám
Can’t hide the truth, I stayed with her in spite of you
Nemůžu skrýt pravdu, zůstal jsem s ní navzdory tobě
You did some things that you regret, still right for you
Udělali jste několik věcí, které litujete, stále pro vás to pravé
‘Cause this house is not a home
protože tento dům není domov

Without my baby, where are you now when I need you most?
Bez mého dítěte, kde jsi teď, když tě nejvíce potřebuji?
I’d give it all just to hold you close
Dal bych to všechno jen proto, abych vás držel blízko
Sorry that I broke your heart, your heart
Je mi líto, zlomil jsem ti srdce
And I said, “Baby, I’ll treat you better than I did before”
A řekl jsem: “Baby, budu s tebou zacházet lépe než předtím”
I hold you down and not let you go
Držím tě dolů a nenechám tě jít
This time I won’t break your heart, your heart, no
Tentokrát ti nezlomím srdce, ne

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …