The Weeknd – Faith Text Piesne Preklad v Slovensky

Light a blunt up with the flame
Rozžiarte plameň
Put that c*caine on a plate
Polož túto zlú vec na tanier
Molly with the purple rain
Medicína s fialovým dažďom
‘Cause I lost my faith
pretože som stratil vieru
So I cut away the pain, uh
Tak som odrezal bolesť
Got it swimming in my veins
Mám to plávanie v mojich žilách
Now my mind is outta?place,?yeah,?uh
Teraz je moja myseľ mimo miesta, áno
‘Cause I lost?my faith
pretože som stratil svoju vieru

And I?feel everything
A cítim všetko
I feel everything from my body to my soul
Cítim všetko od môjho tela po moju dušu
No, no
Nie nie
Well, I feel everything
Cítim všetko
When I’m coming down is the most I feel alone
Keď zostupujem, najviac sa cítim osamelý
No, no
Nie nie

I’ve been sober for a year, now it’s time for me
Som triezvy už rok, teraz je čas pre mňa
To go back to my old ways, don’t you cry for me
Aby som sa vrátil k svojim starým spôsobom, neplač na mňa
Thought I’d be a better man, but I lied to me and to you
Myslel som, že budem lepší muž, ale klamal som ti a tebe

I take half a Xan’ and I still stay awake
Beriem polovicu lieku a stále som hore
All my demons wanna pull me to my grave
Všetci moji démoni ma chcú vtiahnuť do môjho hrobu
I choose Vegas if they offer heaven’s gate
Vyberám si Las Vegas, ak ponúkajú nebeskú bránu
I tried to love, but you know I’d never stay
Snažil som sa milovať, ale viete, že nikdy nezostanem
I’d never stay
Nikdy by som nezostal
But if I OD, I want you to OD right beside me
Ale ak predávkujem, chcem, aby ste predávkovali hneď vedľa mňa
I want you to follow right behind me
Chcem, aby ste nasledovali hneď za mnou
I want you to hold me while I’m smiling
Chcem, aby si ma držal, kým sa usmievam
While I’m dying
Kým umriem
And if you know me
A ak ma poznáš
When I go missing, you know where to find me
Keď zmiznem, vieš kde ma nájdete
Driving down the boulevard is blinding
Jazdenie po bulváru oslepuje
Always blinded by the desert lights and
Osvetlené púštnymi svetlami a
I’m alive when
Keď som nažive

I feel everything
Cítim všetko
I feel everything from my body to my soul
Cítim všetko od môjho tela po moju dušu
No, no
Nie nie
Girl, I feel everything
Dievča, cítim všetko
When I’m coming down is the most I feel alone
Keď zostupujem, najviac sa cítim osamelý
No, no
Nie nie

I lost my faith
Stratil som svoju vieru
I’m losing my religion every day
Každý deň strácam svoje náboženstvo
Time hasn’t been kind to me, I pray
Čas mi nebol láskavý, prosím
When I look inside the mirror and see someone I love
Keď sa pozriem do zrkadla a uvidím niekoho, koho milujem
Oh, someone I love
Och, niekoho, milujem
Faith
viera
I’m losing my religion every day
Každý deň strácam svoje náboženstvo
Time hasn’t been kind to me, I pray
Čas mi nebol láskavý, prosím
When I look inside the mirror and see someone I love
Keď sa pozriem do zrkadla a uvidím niekoho, koho milujem
Oh, someone I love
Och, niekoho, milujem

I ended up in the back of a flashing car
Skončil som v zadnej časti blikajúceho auta
With the city shining on my face
S mestom žiariacim na mojej tvári
The lights are blinding me again
Svetlá ma opäť oslepujú
I ended up in the back of a flashing car
Skončil som v zadnej časti blikajúceho auta
With the city shining on my face
S mestom žiariacim na mojej tvári
The lights are blinding me again
Svetlá ma opäť oslepujú
I ended up (I ended up), in the back of a flashing car (Back of a flashing car)
Skončil som v zadnej časti blikajúceho auta

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …