The Weeknd – Faith Text Písně Překlad v Český

Light a blunt up with the flame
Zapalte plamenem tupě
Put that c*caine on a plate
Polož tu špatnou věc na talíř
Molly with the purple rain
Medicína s fialovým deštěm
‘Cause I lost my faith
protože jsem ztratil víru
So I cut away the pain, uh
Takže jsem odřízl bolest
Got it swimming in my veins
Mám to plavání v mých žilách
Now my mind is outta?place,?yeah,?uh
Nyní je moje mysl mimo místo, ano
‘Cause I lost?my faith
protože jsem ztratil svou víru

And I?feel everything
A cítím všechno
I feel everything from my body to my soul
Cítím všechno od mého těla po mou duši
No, no
Ne, ne
Well, I feel everything
No, cítím všechno
When I’m coming down is the most I feel alone
Když sestoupím dolů, cítím se sama
No, no
Ne, ne

I’ve been sober for a year, now it’s time for me
Byl jsem střízlivý rok, teď je čas na mě
To go back to my old ways, don’t you cry for me
Abych se vrátil ke svým starým cestám, neplač mi na mě
Thought I’d be a better man, but I lied to me and to you
Myslel jsem, že budu lepší muž, ale lhal jsem mně a tobě

I take half a Xan’ and I still stay awake
Beru polovinu léku a pořád jsem vzhůru
All my demons wanna pull me to my grave
Všichni moji démoni mě chtějí přitáhnout k mému hrobu
I choose Vegas if they offer heaven’s gate
Vyberu si Las Vegas, pokud nabízejí nebeskou bránu
I tried to love, but you know I’d never stay
Snažil jsem se milovat, ale víte, že nikdy nezůstanu
I’d never stay
Nikdy bych nezůstal
But if I OD, I want you to OD right beside me
Ale pokud předávkuji, chci, abys předávkoval přímo vedle mě
I want you to follow right behind me
Chci, abys šel hned za mnou
I want you to hold me while I’m smiling
Chci, abys mě držel, zatímco se usmívám
While I’m dying
Zatímco umírám
And if you know me
A jestli mě znáš
When I go missing, you know where to find me
Když zmizím, víte, kde mě najdete
Driving down the boulevard is blinding
Jízda dolů po bulváru oslepuje
Always blinded by the desert lights and
Vždy oslepené pouštními světly a
I’m alive when
Když jsem naživu

I feel everything
Cítím všechno
I feel everything from my body to my soul
Cítím všechno od mého těla po mou duši
No, no
Ne, ne
Girl, I feel everything
Dívka, cítím všechno
When I’m coming down is the most I feel alone
Když sestoupím dolů, cítím se sama
No, no
Ne, ne

I lost my faith
Ztratil jsem svou víru
I’m losing my religion every day
Každý den ztrácím své náboženství
Time hasn’t been kind to me, I pray
Čas mi nebyl laskavý, modlím se
When I look inside the mirror and see someone I love
Když se podívám dovnitř zrcadla a uvidím někoho, koho miluji
Oh, someone I love
Och, někdo, miluji
Faith
Víra
I’m losing my religion every day
Každý den ztrácím své náboženství
Time hasn’t been kind to me, I pray
Čas mi nebyl laskavý, modlím se
When I look inside the mirror and see someone I love
Když se podívám dovnitř zrcadla a uvidím někoho, koho miluji
Oh, someone I love
Och, někdo, miluji

I ended up in the back of a flashing car
Skončil jsem v zadní části blikajícího auta
With the city shining on my face
S městem svítí na mé tváři
The lights are blinding me again
Světla mě zase oslepují
I ended up in the back of a flashing car
Skončil jsem v zadní části blikajícího auta
With the city shining on my face
S městem svítí na mé tváři
The lights are blinding me again
Světla mě zase oslepují
I ended up (I ended up), in the back of a flashing car (Back of a flashing car)
Skončil jsem v zadní části blikajícího auta

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …