The Weeknd – Final Lullaby lời bài hát phiên âm tiếng việt

I’m running out of time
Tôi sắp hết giờ
And you’ll always be on my mind
Và bạn sẽ luôn trong tâm trí tôi

And I can’t make you stay
Và tôi không thể làm bạn ở lại
In this broken place
Ở nơi bị hỏng này
And I hope you find peace
Và tôi hy vọng bạn tìm thấy sự bình yên
Close your eyes as I put us to sleep
Nhắm mắt lại khi tôi đưa chúng tôi vào giấc ngủ

Finally
Cuối cùng
To sleep
Ngủ
Finally
Cuối cùng

And I can’t make you stay
Và tôi không thể? Làm cho? Bạn? Ở lại
In this broken place
Ở nơi này bị vỡ?
And I hope you find peace
Và tôi hy vọng? Bạn tìm thấy sự bình yên
Close your eyes as I put us to sleep
Nhắm mắt lại khi tôi đưa chúng tôi vào giấc ngủ

Finally
Cuối cùng
Go to sleep
Đi ngủ
Finally
Cuối cùng
Oh-oh, oh, oh-oh
Ồ-oh, oh, oh-oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh
Oh-oh, oh, oh-oh-oh, oh

I’m home alone
tôi ở nhà một mình
My trauma, alone
Chấn thương của tôi, một mình

I can’t make you stay
Tôi không thể làm bạn ở lại
In this broken place
Ở nơi bị hỏng này
Won’t you find peace?
Bạn sẽ không tìm thấy sự bình yên?
Close your eyes and I put us to sleep
Nhắm mắt lại và tôi đưa chúng tôi vào giấc ngủ

Woah, oh, oh
Ồ, ồ, ồ
To sleep, woah
Ngủ đi, woah
Na-na-na-duh-na-na
Na na na na
Woah, no, no
Ồ, không, không
Na-na-na-na
Na-na-na-na
Oh, oh, oh
Ô ô ô
Oh, oh, oh
Ô ô ô

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan lời bài hát dịch sang tiếng Việt

Watch this video on YouTube Cardigan lời bài hát dịch Vintage tee, brand new phoneÁo …