The Weeknd – Missed You Text Písně Překlad v Český

Convinced myself to run around with someone else to forget about you
Přesvědčil jsem se, abych běžel s někým jiným, aby na tebe zapomněl
But I can’t hold you responsible for the things I do
Ale nemůžu tě považovat za zodpovědného za věci, které dělám
I said your name by mistake
Omylem jsem řekl vaše jméno
Played it off like I’m just confused
Hrál to, jako bych byl zmatený
But I was frontin’, lyin’ to myself
Ale já jsem čelil a lhal si pro sebe
When I know the truth
Když vím pravdu

Was I missed you
Chyběla jsi mi
Yes, it’s true
Ano, je to pravda
I should’ve known not to let you go, let you go
Měl jsem vědět, že tě nenechám jít, nechám tě jít
‘Cause I missed you
protože jsem ti chyběl
Baby boo
Dítě
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli bychom růst, kdybych tě držel blízko, držel tě blízko

I hurt myself a hundred times just to feel something in my soul
Zranil jsem se stokrát, jen abych cítil něco v mé duši
I kept knocking even though I knew what’s behind that door
Stále jsem klepal, i když jsem věděl, co je za těmi dveřmi
But then I heard you call my name and it sounded like the sweetest song
Ale pak jsem slyšela, jak říkáš mé jméno, a znělo to jako nejsladší píseň
You never moved on, you were waiting for me all along
Nikdy jsi nepohnul, čekal jsi na mě celou dobu

Well, I missed you
Stýskalo se mi po tobě
Yes, it’s true
Ano, je to pravda
Should’ve known not to let you go, let you go
Měl vědět, že tě nechat jít, nechat tě jít
Well, I missed you
Stýskalo se mi po tobě
Baby boo
Dítě
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli bychom růst, kdybych tě držel blízko, držel tě blízko

Oh, I missed you
Oh, postrádal jsem tě
Yes, it’s true
Ano, je to pravda
Should’ve known not to let you go, let you go
Měl vědět, že tě nechat jít, nechat tě jít
Girl, I missed you
Dívka, chyběl jsem ti
Baby boo
Dítě
We could’ve grown if I held you close, held you close
Mohli bychom růst, kdybych tě držel blízko, držel tě blízko
Well, I missed you
Stýskalo se mi po tobě

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …