The Weeknd – Scared To Live Text Písně Překlad v Český

When I saw the signs, I shoulda let you go (Yeah, yeah)
Když jsem viděl znamení, měl jsem tě nechat jít (ano)
But I kept you beside me
Ale držel jsem tě vedle mě
And if I held you back, at least I held you close (Yeah)
A pokud jsem vás držel zpět, alespoň jsem vás držel blízko (ano)
Should have known you were lonely
Měl jsem vědět, že jsi osamělý

I know?things?will?never be the?same
Vím, že „věci“ nikdy nebudou stejné
Time we lost?will never be replaced
Čas, který jsme ztratili, nebude nikdy nahrazen
I’m the reason you forgot to love
Jsem důvod, proč jsi zapomněl milovat

So don’t be scared to live again
Takže se nebojte znovu žít
Be scared to live again
Nebojte se znovu žít
No, don’t be scared to live again
Ne, nebojte se znovu žít
Be scared to live again
Nebojte se znovu žít

You always miss the chance to fall for someone else (Uh, uh)
Vždy vám chybí šance padnout za někoho jiného
‘Cause your heart only knows me
protože vaše srdce mě zná jen
They try to win your love, but there was nothing left (Uh)
Snaží se získat vaši lásku, ale nezbylo nic
They just made you feel lonely (Hey)
Prostě vás přinutili cítit se osamělí (Hej)

I am not the man I used to be
Nejsem muž, kterým jsem byl
Did some things I couldn’t let you see
Udělal jsem pár věcí, které jsem ti nemohl dovolit vidět
Refuse to be the one who taints your heart
Odmítněte být tím, kdo vám kazí srdce

So don’t be scared to live again
Takže se nebojte znovu žít
Be scared to live again
Nebojte se znovu žít
No, don’t be scared to live again
Ne, nebojte se znovu žít
Be scared to live again (Hey)
Nebojte se znovu žít (Hej)

I hope you know that, I hope you know that
Doufám, že to víte, doufám, že to víte
I’ve been praying that you find yourself
Modlil jsem se, abys se ocitl
I hope you know that, I hope you know that
Doufám, že to víte, doufám, že to víte
We fell apart, right from the start
Hned od začátku jsme se rozpadli

I should have made you my only
Měl jsem tě učinit mým jediným
When it’s said and done
Když je řečeno a hotovo

So don’t be scared to live again
Takže se nebojte znovu žít
Be scared to live again
Nebojte se znovu žít
I said don’t be scared to live again
Řekl jsem, neboj se znovu žít
Be scared to live again (Oh)
Nebojte se znovu žít

I hope you know that, I hope you know that
Doufám, že to víte, doufám, že to víte
I’ve been praying that you find yourself
Modlil jsem se, abys se ocitl
I hope you know that, I hope you know that
Doufám, že to víte, doufám, že to víte
We fell apart, right from the start
Hned od začátku jsme se rozpadli

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Písně Český Překlad

Watch this video on YouTube Cardigan Text Písně Překlad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …