TobyMac – Scars Text Piesne Preklad v Slovensky

No, no
Nie nie
Yeah I’m
Áno, som
Just beep it in right now
Len to rohu práve teraz
I gotta go
musím ísť
Hey
hej

Had you on my mind
Mali ste na mysli
I had a little time
Mal som trochu času
I know we kinda overdue (overdue, overdue)
Viem, že sme trochu oneskorení (oneskorené, oneskorené)
Turnin’ back the pages
Otočenie stránok
To our younger days, yeah
Na naše mladšie dni, áno
I can still imagine you (imagine you, imagine you)
Stále si môžem predstaviť (predstavte si, predstavte si)

Boomin’ like the thunder
Výbuch ako hrom
Chasin’ life with wonder
Prenasleduje život so zázrakmi
With fire that could light a room
S ohňom, ktorý by mohol osvetliť miestnosť
Bottom kinda fell out
Spodná časť vypadla
Waited for the rebound
Počkal na odskočenie
But you never made a move
Ale nikdy ste sa nepohli

When life cuts so deep
Keď život zničí tak hlboko
Try and remember
Skúste a pamätajte

You, you’re not alone
Vy, nie si sám
We’ve all been there (been there, been there)
Všetci sme tam boli (boli tam, tam boli)
Scars come with livin’
Jazvy prichádzajú s životom
You, you’re not alone
Vy, nie si sám
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Všetci sme tam boli, oh (bol tam, tam bol, oh)
So lift your head, lift your head
Takže zdvihnite hlavu a zdvihnite hlavu
Lift your head to where your help comes from
Zdvihnite hlavu tam, odkiaľ vaša pomoc pochádza
Yeah, you, you’re not alone
Áno, vy nie ste sami
We’ve all been there
Všetci sme tam boli
Scars come with livin’ (with livin’, with livin’)
Jazvy prichádzajú s bývaním (s bývaním, so životom)

Life ain’t got no sequel
Život nemá pokračovanie
We all broken people
Všetci sme zlomili ľudí
The only road to found is lost (found is lost, found is lost)
Jediná cesta k nájdeniu je stratená (nájdená je stratená, nájdená je stratená)
Oversimplifyin’
zjednodušujú
Ain’t no shame in tryin’ (ain’t no shame in trying)
Neexistuje žiadna hanba v snahe (nie je žiadna hanba v snahe)
Passion never counts the cost (counts the cost)
Passion nikdy nespočíta náklady (počíta náklady)

Now you won’t take my phone calls
Teraz neprijmete moje telefonické hovory
You won’t text me back at all
Nebudete mi vôbec písať
I just want to see you
len ťa chcem vidieť
I can’t stand to see you gone
Nemôžem ťa vidieť preč
Yesterday I missed you
Včera mi chýbalo
Yesterday I played your song
Včera som zahral tvoju pieseň
I’m oversimplifyin’
Som zjednodušujúci
I’m oversimplifyin’
Som zjednodušujúci
(I’m oversimplifying, I’m oversimplifying, I’m oversimplifying)
(Som zjednodušený, zjednodušujem sa, zjednodušujem sa)

But try and remember
Skúste však spomenúť

You, you’re not alone
Vy, nie si sám
We’ve all been there (been there, been there)
Všetci sme tam boli (boli tam, tam boli)
Scars come with livin’
Jazvy prichádzajú s životom
You, you’re not alone
Vy, nie si sám
We’ve all been there, oh (been there, been there, oh)
Všetci sme tam boli, oh (bol tam, tam bol, oh)
So lift your head, lift your head
Takže zdvihnite hlavu a zdvihnite hlavu
Lift your head to where your help comes from
Zdvihnite hlavu tam, odkiaľ vaša pomoc pochádza
Yeah, you, you’re not alone
Áno, vy nie ste sami
We’ve all been there (been there, been there)
Všetci sme tam boli (boli tam, tam boli)
Scars come with livin’
Jazvy prichádzajú s životom

Scars come, scars come, oh, scars come
Jazvy prídu, jazvy prichádzajú, oh, jazvy prichádzajú
Oh, scars come with livin’
Ó, jazvy prichádzajú s životom
Scars come, scars come, oh, scars come
Jazvy prídu, jazvy prichádzajú, oh, jazvy prichádzajú
Oh, scars come with livin’
Ó, jazvy prichádzajú s životom

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Tento svet zanechá niektoré bitky (bitky)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Tento svet zanechá niektoré bitky (bitky)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Tento svet zanechá niektoré bitky (bitky)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (ooh)
Tento svet zanechá niektoré bitky jazvy (oh)

You, you’re not alone
Vy, nie si sám
We’ve all been there
Všetci sme tam boli
Scars come with livin’
Jazvy prichádzajú s životom
You, you’re not alone, you’re not alone
Vy, nie si sám, nie si sám
So lift your head up (scars come, scars come) (head up)
Takže zdvihnite hlavu hore (jazvy prichádzajú, jazvy prídu) (hlava hore)
To where your help comes from
Odkiaľ pochádza vaša pomoc
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Zdvihnite hlavu (jazvy prichádzajú, jazvy prichádzajú) (hlava hore, hlava)
Oh, scars come with livin’
Ó, jazvy prichádzajú s životom
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your hea-hea-head)
Zdvihnite hlavu nahor (jazvy prichádzajú, jazvy prichádzajú), (zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu)
To where your help comes from
Odkiaľ pochádza vaša pomoc
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Zdvihnite hlavu nahor (jazvy prichádzajú, jazvy prichádzajú), (zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu)
Oh, scars come with livin’
Ó, jazvy prichádzajú s životom
Lift your head up (scars come, scars come) (head up, head up)
Zdvihnite hlavu (jazvy prichádzajú, jazvy prichádzajú) (hlava hore, hlava)

It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Tento svet zanechá niektoré bitky (bitky)
Lift your head up (scars come, scars come), (lift your head, lift your head, lift your head)
Zdvihnite hlavu nahor (jazvy prichádzajú, jazvy prichádzajú), (zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu, zdvihnite hlavu)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars (battle scars)
Tento svet zanechá niektoré bitky (bitky)
It doesn’t matter who you are (who you are)
Nezáleží na tom, kto si (kto si)
This world gon’ leave some battle scars
Tento svet zanechá niektoré bitky

Published
Categorized as Slovak