Tori Kelly – Language Text Písně Překlad v Český

Let me choose my words real carefully
Dovolte mi vybrat si svá slova opravdu pečlivě
Don’t let me be misunderstood, no
Nedopusťte, abych byl nepochopen, ne
‘Cause I don’t wanna say something I don’t really mean
protože nechci říkat něco, co opravdu nemyslím
I just wanna love you, love you, love you, love you real good
Chci tě jen milovat, milovat tě, milovat tě, opravdu milovat

They always say, “Don’t go to bed angry”
Vždy říkají: „Nechoď se zlobit do postele“
So it’s been days since I got some sleep, babe
Takže jsou to dny, co jsem spal, zlato
I say, “I miss you,” you take it as I’m tryna guilt you
Říkám: “Chybíš mi,” vezmeš to, když se tě snažím vinit
Like I’m insecure, oh
Jako jsem nejistý, oh
This quiet game ain’t working out for me
Tato tichá hra pro mě nefunguje

Leave your pride, I’ll leave mine
Nechte svou pýchu, nechám své

Lord knows I need patience with you
Bůh ví, že s tebou potřebuji trpělivost
So I can explain this to you
To vám mohu vysvětlit
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
I just wanna love you, love you, love you good
Chci tě jen milovat, milovat tě, milovat tě dobře
We got issues, so what?
Máme problémy, tak co?
It’s gonna be worth it when it’s over
Až to skončí, bude to stát za to
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
So I can love you, love you, love you good
Takže tě můžu milovat, milovat tě, milovat tě dobře

Don’t hear me wrong, I know I ain’t perfect (Oh no)
Neslyším mě špatně, vím, že nejsem dokonalý
It won’t be long ’til my words cause you hurting
Nebude to trvat dlouho, než moje slova způsobí, že vás bolí
You bring up something I don’t remember saying
Vychováváte něco, co si nepamatuji
It’s like I’m twisting the knife, oh
Je to, jako bych točil nožem, oh
Please just hang on, yeah, I’m putting that work in, yeah
Prosím, jen počkejte, ano, vkládám tu práci, ano

Leave your pride, I’ll leave mine
Nechte svou pýchu, nechám své

Lord knows I need patience with you
Bůh ví, že s tebou potřebuji trpělivost
So I can explain this to you
To vám mohu vysvětlit
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
I just wanna love you, love you, love you good
Chci tě jen milovat, milovat tě, milovat tě dobře
We got issues, so what?
Máme problémy, tak co?
It’s gonna be worth it when it’s over
Až to skončí, bude to stát za to
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
So I can love you, love you, love you good
Takže tě můžu milovat, milovat tě, milovat tě dobře

Let me choose my words carefully
Dovolte mi, abych si pečlivě vybral svá slova
So you can learn we need to
Takže se můžete naučit, že to potřebujeme

Lord knows I need patience, mmm
Bůh ví, že potřebuji trpělivost
Just wanna learn your language
Jen se chci naučit svůj jazyk
Just wanna love you, so what?
Jen tě chci milovat, tak co?
It’s gonna be worth it when It’s over
Až to skončí, bude to za to stát
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
So I can love you, love you, love you good
Takže tě můžu milovat, milovat tě, milovat tě dobře
Lord knows I need patience with you (Yeah)
Bůh ví, že s tebou potřebuji trpělivost
So I can explain this to you
To vám mohu vysvětlit
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
(So I can, so I can love you)
(Takže můžu, abych tě mohl milovat)
I just wanna love you, love you, love you good
Chci tě jen milovat, milovat tě, milovat tě dobře
We got issues, so what? (Ooh)
Máme problémy, tak co?
It’s gonna be worth it when it’s over
Až to skončí, bude to stát za to
I’m tryna learn your language, sugar
Snažím se naučit tvůj jazyk, cukr
So I can love you, love you, love you good
Takže tě můžu milovat, milovat tě, milovat tě dobře

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close