Weezer – Africa Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

I hear the drums echoing tonight
Słyszę echa bębnów tej nocy
But she hears only whispers of some quiet conversation
Ale słyszy tylko szepty jakiejś cichej rozmowy
She’s coming in, 12:30 flight
Ona wchodzi, 12:30 lotu
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
Księżycowe skrzydła odbijają gwiazdy, które prowadzą mnie ku zbawieniu
I stopped an old man along the way
Zatrzymałem starszego mężczyznę po drodze
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
Mając nadzieję znaleźć stare zapomniane słowa lub starożytne melodie
He turned to me as if to say
Zwrócił się do mnie, jakby chciał powiedzieć
“Hurry boy, it’s waiting there for you”
“Pospiesz się, czeka tam dla ciebie”

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Dużo będzie mnie odciągać od ciebie
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nic nie może zrobić setka ludzi lub więcej
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
Gonna take some time to do the things we never have
Poświęcę trochę czasu na rzeczy, których nigdy nie mieliśmy

The wild dogs cry out in the night
Dzikie psy krzyczą w nocy
As they grow restless longing for some solitary company
W miarę jak rosną niespokojne pragnienie jakiegoś samotnego towarzystwa
I know that I must do what’s right
Wiem, że muszę robić to, co dobre
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
Tak pewnie, jak Kilimandżaro wznosi się jak Olympus nad Serengeti
I seek to cure what’s deep inside
Staram się wyleczyć to, co jest w środku
Frightened of this thing that I’ve become
Przerażony tym, czym się stałem

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Dużo będzie mnie odciągać od ciebie
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nic nie może zrobić setka ludzi lub więcej
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
Gonna take some time to do the things we never have
Poświęcę trochę czasu na rzeczy, których nigdy nie mieliśmy

Hurry boy, she’s waiting there for you
Pospiesz się, ona czeka na ciebie

It’s gonna take a lot to drag me away from you
Dużo będzie mnie odciągać od ciebie
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
Nic nie może zrobić setka ludzi lub więcej
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
I bless the rains down in Africa
Błogosławię deszcz w Afryce
Gonna take some time to do the things we never have
Poświęcę trochę czasu na rzeczy, których nigdy nie mieliśmy

Published
Categorized as Polish