YoungBoy Never Broke Again – Dropout Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Say, you see that nigga in the cut, yeah him right there
Powiedz, że widzisz tego czarnucha w kroju, tak, właśnie tam
Aye watch him, he keep lookin’ over here
Tak, obserwujcie go, ciągle tu się ogląda

Bae, bae, they must be thinkin’ we won’t rock out
Kochanku, muszą myśleć, że się nie wykorzenimy
Soon as them niggas pop out, I’m bound to let some shots out
Wkrótce, gdy wyskakują im czarnuchy, będę musiał wypuścić kilka strzałów
We pull up I’ma jump out, he run I blow his shit off
Podnosimy się, ama wyskakuje, biegnie, wysadzam jego gówno
In front that house keep actin’ like you raw, you can’t live off (bitch)
Przed tym domem zachowuj się jak wy surowo, nie możesz żyć (suka)

400 grand, I buy a lamb and chop the top off
Czterysta tysięcy, kupuję jagnięcinę i topię
I’m tryna drop a block off, you play we blow the block off
Próbuję zrzucić blok, grasz, zdmuchujemy blok
Want smoke? we gon’ rock out, I’m a rich f*ckin’ dropout (yeah)
Chcesz dymu? wyrwamy się, jestem bogatym, pieprzonym odpadkiem (tak)
Come out the window, swing that cut around and knock ’em all off
Wyjdź przez okno, huśtawka, która rozciąga się wokół i odrzuca je wszystkie

That menace shit, that Fat Boy leanin’ shit, watch how that draco get
To gówno groźne, ten głupi chłopak, patrz, jak to się stanie
Home of the land, I’m talkin hunnid’ bands, that’s how you catch a bitch
Ojczyzna ziemi, mówię sto zespołów, to jak złapiesz sukę
Bust his head, now I could tell you how to stretch a bitch
Rozwal jego głowę, teraz mogę ci powiedzieć, jak rozciągnąć suczkę
Give you a test, now I can’t tell you how to pass the shit
Daj ci test, teraz nie mogę ci powiedzieć, jak przekazać gówno

I’m caught up in this flexin’ shit, these niggas on that rappin’ shit
Jestem uwięziony w tym gnoju, tych czarnuchach na tym rapującym gównie
That 4, 0 that’s that Cali’ shit, now I be quick to clap a bitch
Ta czwórka, to kalifornijskie gówno, teraz będę szybki, żeby uszczęśliwiać
Lil Ben, this that ratchet shit, that money I’ma stack the shit
Lil Ben, ten grzechotka, te pieniądze, które ja stosuję
Now I can’t smoke no weed but best believe I be on activist
Teraz nie mogę palić żadnego zielska, ale wierzę, że będę działał na rzecz aktywistów

I’m reckless, I’ma walk up to that hoe and whip my cock out
Jestem lekkomyślny, podchodzę do tej motyki i wyciągam kutasa
I bet that bitch she talk loud, cut up and I’ma shoot y’all
Założę się, że ta suka mówi głośno, pocięła i pytam o cokolwiek, zastrzelę was wszystkich
I’m short and that hoe too tall, pussy tight she give me blue balls
Jestem niski i to narzędzie jest zbyt wysokie, cipka mocno daje mi niebieskie kulki
3, 3 that’s only one call, say they know me, I don’t know ya’ll (I don’t know you bitch)
Trzy, to tylko jedno połączenie, powiedz, że mnie znają, nie znam was wszystkich (nie wiem, ty dziwko)

Bae, they must be thinkin’ we won’t rock out
Kochanku, muszą myśleć, że się nie wykorzenimy
Soon as them niggas pop out, I’m bound to let some shots out
Wkrótce, gdy wyskakują im czarnuchy, będę musiał wypuścić kilka strzałów
We pull up I’ma jump out, he run I blow his shit off
Podnosimy się, ama wyskakuje, biegnie, wysadzam jego gówno
In front that house keep actin’ like you raw, you can’t live off (bitch)
Przed tym domem zachowuj się jak wy surowo, nie możesz żyć (suka)

400 grand, I buy a lamb and chop the top off
400 tysięcy, kupuję jagnięcinę i topię
I’m tryna drop a block off, you play we blow the block off
Próbuję zrzucić blok, grasz, zdmuchujemy blok
Want smoke? we gon’ rock out, I’m a rich f*ckin’ dropout (yeah)
Chcesz dymu? wyrwamy się, jestem bogatym, pieprzonym odpadkiem (tak)
Come out the window, swing that cut around and knock ’em all off
Wyjdź przez okno, huśtawka, która rozciąga się wokół i odrzuca je wszystkie

(uh, rock out) yeah bitch, 38baby 2
(uh, rock out) ta suko, moja kolejna piosenka 38 baby
I’m sayin’ what it is, yeah, playin’ we gon’ step on you
Mówię, co to jest, tak, gramy, żebyśmy nadepnęli na ciebie
Slime, I’m straight out that north nigga
Szlamie, jestem na uboczu tego północnego czarnucha
I ain’t never play ’round like that bitch ass nigga
Nigdy nie będę się bawił jak ten czarnuch tyłek
Draw to talk shit what you ’bout you better stand on that
Narysuj, żeby porozmawiać o tym, co o tobie lepiej postawić

Bae, they must be thinkin’ we won’t rock out
Kochanku, muszą myśleć, że się nie wykorzenimy
Soon as them niggas pop out, I’m bound to let some shots out
Wkrótce, gdy wyskakują im czarnuchy, będę musiał wypuścić kilka strzałów
We pull up I’ma jump out, he run I blow his shit off
Podnosimy się, ama wyskakuje, biegnie, wysadzam jego gówno
In front that house keep actin’ like you raw, you can’t live off
Przed tym domem zachowuj się jak wy surowo, nie możesz żyć
Nigga, huh
Nigga, huh

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

Watch this video on YouTube Cardigan Tekst Piosenki Tłumaczenie Vintage tee, brand new phoneKoszulka vintage, …